webcounter

Algemene voorwaarden

Graag wil Charorent BVBA een korte toelichting geven over onze algemene voorwaarden. Het spreekt voor zich dat elke huurder een individueel opgesteld contract zal krijgen, met zijn contractvoorwaarden in opgesteld.

 

Onze vermelde tarieven zijn exlusief brandstof, btw verzekering machinebreuk en bediening. Indien u een verzekering wenst af te sluiten voor machinebreuk, zullen de premiekosten 5 % van de bruto- huurkomsten bedragen. Het eigen risico bij de verzekering bedraagt 1000 euro. De dagprijs is 1/ 3 van de weekprijs. De weekprijs gaat in vanaf de derde dag huur. Iedere machine is voorzien van een handleiding. Onze machines zijn niet geschikt voor straal en gritwerkzaamheden. De schoonmaakkosten worden in rekening gebracht bij de huurder. Alle bestellingen dienen per mail of fax bevestigd te worden. Prijs en modulewijzigingen onder voorbehoud. De mileutoeslag per factuur bedraagd 5 euro.

Vorming van het contract- wijzigen en prijsherzieningen

Elke offerte van Charorent BVBA is 8 dagen geldig. Zolang deze niet definitief aanvaard is door de opdrachtgever, is Charorent BVBA hier niet door gebonden. Onze prijzen zijn steeds opgegeven in euro en exlusief btw.

De aanvang van de huur- staat van de gehuurde- gebruik- duur en einde

De huur vangt aan op het moment van de aflevering door Charorent BVBA van het materiaal aan de huurder. Dit zal zijn op het moment van de afhaling van het materiaal door de huurder. Vanaf dat moment is het risico voor de huurder. De huur eindigt op het moment dat het gehuurde terug wordt afgehaald door Charorent BVBA of dat de goederen worden afgeleverd bij Charorent BVBA. De aflevering dient wel minimaal 24 uur op voorhand te worden gemeld aan Charorent BVBA. Door de ontvangst bevestigt de huurder de gehuurde in perfecte staat van werking te hebben ontvangen. De huurder zal dan ook het gehuurde in dezelfde perfecte staat van werking terug afleveren aan Charorent BVBA.

De huurder zal het gehuurde steeds vakkundig gebruiken als een goede huisvader en zich houden aan de gebruiksaanwijzigingen.

Tevens beschikt de huurder over een geldig rijbewijs en andere verplichtingen. Bij gebreke daaraan is de huurder als enige verantwoordelijk.

De huur geschiedt per uur dan wel per dag waarbij een dag bestaat uit acht uren dan wel per week waarbij een week bestaat uit 40 uren, dan wel per maand waarbij een maand bestaat uit 172 uren. De verzekering die is inbegrepen in de prijs dekt de schade aan het toestel door brand, ontploffing, aanrijding, diefstal met gekaraktiriseerde braak, schade tijdens het transport, grondverzakking, interne schade met uitsluiting van schade door onvakkundig gebruik. De eerste 1 000 euro van de herstellingskost vallen ten laste van de huurder.

De huurder doet al het nodige voor een verzekering aansprakelijkheid tov derden.

De verzekeraar arbeidsongevallen van de huurder ziet af van elk verhaal tov Charorent BVBA , haar mandatarissen en aangestelden. De huurder zal de verhuurder een attest bezorgen.

Schade aan banden, ruiten, verlichting, spiegels, ondergrond, vervuiling, reparatiekosten, lakschade en carrosserieschade valt niet onder de verzekering. De huurder is gehouden tot herstel van deze schade of vergoeding.

Het is de huurder verboden herstellingswerken uit te voeren aan het gehuurde. Elke schadegeval dient onmiddellijk gemeld te worden aan Charorent BVBA. Charorent BVBA heeft ten allen tijde het recht om controle uit te oefenen op het gehuurde. Onderverhuur is verboden. In geval van verbreking door de huurder van een overeenkomst zal forfaitair een schadevergoeding verschuldigd zijn van minimaal 50 % berekend op de som bij overeenkomst bepaald.

Risico's

Iedere omstandigheid waarmee Charorent BVBA bij het aangaan van de opdracht redelijkerwijze geen rekening hoefde te houden en ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Charorent BVBA kan worden verlangd, geldt als overmacht.

De tijdelijke schorsing der werken ten gevolgen van onvoorziene omstandigheden brengt ven rechtwegen en zonder enig recht op vergoeding verlening mee van de aanvankelijke uitvoeringstermijn. Deze termijn wordt verlengd met de duur van de schorsing, vermeerderd met de tijd die nodig is om alles weer op gang te brengen. Onvoorzienbare defecten aan het materiaal alsook ziekte van het personeel kunnen niet ten laste van Charorent BVBA gelegd worden.

Verhaal

Charorent BVBA is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, hetzij ten aanzien van de huurder, hetzij ten aanzien van partijen waarmee de huurder heeft gecontacteerd, andere dan deze gedekt door de verzekering.

Betalingen

Alle facturen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel ten laatste 30 dagen na factuurdatum ofwel in contanten ofwel via de bankrekening van Charorent BVBA.

Bij niet betalen is er een verwijlintrest van 10 % op jaarbasis verschuldigd naast een schadedekking, met een minimum van 125 euro.

Geschillen

Het belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst. Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding kan geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Antwerpen en van het vredegerecht van het vierde kanton te Antwerpen.

FaLang translation system by Faboba